İpotek

               

kaynak

TAPU İŞLEMLERİ / AKİTLİ İŞLEMLER - İPOTEK

İPOTEK


a) Açıklama
İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir (MK.850-897).
İpoteğe konu olacak gayrimenkul krediyi alarak borçlanan şahsa ait olabileceği gibi bir üçüncü kişiye de ait olabilir. Taşınmaz mallar ipotek edilebileceği gibi müstakil ve daimi haklar da ipotek edilebilir. Ticari işletmelerin rehin edilmesi de mümkündür. Hisseli bir taşınmaz malın mevcut hissesi ipotek edilebilirken ifraz edilmedikçe bir parçası ipotek edilemez. Yine taşınmaz malın tam olan hissesi paylara ayrılarak ipotek edilemez. İştirak halinde mülkiyette, iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedilemez.  Üzerinde ihtiyati tedbir, kamu haczi, konkordato, iflas gibi temlik hakkını yasaklayan şerhler bulunan taşınmaz mallar ipotek edilemez.
İpotek tesisi için kural olarak resmi senet düzenlemesi gerekir. Ancak konut yapanlara ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara, bankalarca veya kamu kurum ve kuruluşları ile (OYAK dahil) konuları ile ilgili olarak açılacak krediler için resmi senet düzenlenmesi zorunlu değildir. Taraflar arasındaki borç sözleşmesi yevmiyeye alınarak ipoteğin tescili yapılır. Tarımsal kredilerde de aynı usule uyulmaktadır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce izin verilen bankalarca ve diğer kredi finans kurumlarınca ipotek işlemlerinde matbu resmi senet kullanılması mümkündür. Düzenlenen resmi senette, ipoteğin unsurları olan süre, rehin miktarı, derece-sıra, alacaklısının adı-soyadı-baba adı, tüzel kişinin ünvanı ve faiz oranının ipoteğin tesisi sırasında resmi senede, ipotek belgesine ve tapu kütüğüne yazılması veya en azından “bila faiz (faizsiz), bila müddet (süresiz), fekki bildirilinceye kadar (F.B.K)” şeklinde bir belirtme yapılması zorunludur.
(Serbest dereceden yararlanma hakkı ve kanuni ipoteğin tescili için "Akitsiz İşlemler" bölümüne, ipotek konusunda çok ayrıntılı bilgi için Tapu Sicil Tüzüğü Şerhi isimli kitabımıza bakınız.)
Adres Bildirme Zorunluluğu:
4949 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 2004  sayılı İcra ve İflas Kanununun 91 inci maddesinin sonuna, “Hacizli taşınmazın el değiştirmesi halinde 148/a maddesi uygulanır.” fıkrası ilave edilmiştir.
Yine 4949 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 148 inci maddesinden sonra gelmek üzere, “Adres Gösterme Zorunluluğu” başlı altında 148/a maddesi ilave edilmiş olup;
 “Madde 148/a-İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alanlar yada bunların halefleri, tapu sicili müdürlüğüne yurt içine bir tebligat adresi bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu sicil müdürlüğünce reddolunur.
Adresin değiştirilmesi tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi halinde sonuç doğurur. Yeni adresin bildirilmemesi halinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi sayılır.”
Hükmünü içermektedir.
Buna göre, yapılacak ipotek tesisi ve hacizli yada ipotekli taşınmaz malların el değiştirmesi işlemleri için düzenlenecek resmi senede, “…tarafların yapılacak tebligatlara esas teşkil edecek yurt içinden bir tebligat adresi bildirimleri gerektiği ve adres değişikliklerinin tapu sicil müdürlüğüne bildirilmemesi halinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarihin tebellüğ tarihi sayılacağı…” hususunun yazılması gerekmektedir.
Gerekli Belgeler:
1. İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikinin sözlü beyanı,
2. Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3. Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,
4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.
5. Lehine ipotek tesis edilenlerin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
b) İşlemin Mali Yönü
1. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (7.a,b,c) pozisyonlarına göre;
Akdin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden, Binde 3.6 tapu harcı ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı Tablonun (I.1/a) pozisyonuna göre de Binde 7.5 oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir.
Bankalar ve özel finans kuruluşlarınca kullandırılan krediler için tesis edilecek ipotekler harçtan ve damga vergisinden muaf tutulmuştur (TKGM. 27.01.2004 T. 074/1-517 Sy.Gn.).                     
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.
c) İpotek Resmi Senedi Örnekleri
1) İpotek
BİR TARAFTAN  :Mehmet UYSAL : Abdi oğlu (Vergi No:...)
DİĞER TARAFTAN :Türkiye Halk Bankası A.Ş. ni temsilen Ödemiş Şubesinden Muhasebeci Ahmet ONUR ile Şef Gülce BOLAT
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi 321 ada, 92 parsel sayılı 558.50 m2 miktarlı avlulu kargir deponun tamamı Türkiye Halk Bankası lehine birinci derecede, fekki bankaca bildirilinceye kadar müddetle 25.06.1998 tarih, 3780 yevmiye ile ipotekli olarak, Umurbey mahallesi 580 ada, 24 parsel sayılı 78.00 m2 miktarlı avlulu kargir dükkan ve Umurbey mahallesi, 580 ada, 25 parsel sayılı 76.00 m2 miktarlı avlulu kargir dükkanın tamamı Abdi oğlu Mehmet Uysal adına kayıtlı iken; bu kez, adı geçen malik bizzat hareketle iş bu taşınmazlarının tamamını Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ödemiş Şubesinden açılmış ve açılacak kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere Atatürk Mahallesi 321 ada, 92 parsel sayılı taşınmazı 2. Derecede ve serbest dereceden istifade etmek kaydıyla ve Umurbey mahallesi 580 ada, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazları da 1. derecede 20.000.000.000 (Yirmi milyar) TL’ sı bedelle, fekki bankaca bildirilinceye kadar müddetle, (değişken faizle) halen %80 akdi, %120 temerrüt faiz ile diğer sayfalarda yazılı olan 12. Maddeden ibaret şartlar dahilinde ipotek ettiklerini ve tescilini istediğini, Banka temsilcileri de bu ipoteği aynen kabul ederek tescilini istediklerini....
2) SSK. Lehine İpotek ve İştira
BİR TARAFTAN :Ersan HALLAÇ : Ali oğlu (Vergi No:..)
DİĞER TARAFTAN :Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü temsilen İrem OKUR aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Kastamonu ili Kurtuluş Mahallesi Kaldırım mevkiinde kain 17/1454 kütük 150 ada 24 parsel sayılı 400 m2 miktarlı bahçeli kargir apartmanın tamamı Ali oğlu Ersan HALLAÇ adına kayıtlı olup; bu kez, bu gayrimenkulün tamamını Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden almış olduğu 10.000.000.000.TL. karşılığı 1.derece 1.sırada %10 faizle 10 yıl müddetle ipotek ettiğini, ayrıca bu gayrimenkulün muvazaa yoluyla olsa bile başkasına sattığı, satış vadine konu ettiği, bir borca karşılık hakiki ve hükmü şahıslara ipotek ettiği taktirde ya da Sosyal Sigortalar Kurumu ile akdettiği Kastamonu 2. Noterliğinden 08.02.1997 tarih 390 yevmiyeli sözleşmede kayıtlı vecibe ve yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmediği, kurumca bildirilen taksitlerini zamanında ödemediği taktirde Sosyal Sigortalar Kurumunun Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi hükmüne istinaden 10 sene müddetle 7.500.000.000.TL. bedel ile iştira hakkı suretiyle alma yetkisine haiz olduğunu kabul ettiğini ve bu suretle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü adına ipotek tesisi ile iştira hakkı şerhinin tapu siciline tescilini isteğini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 02.01.1997 tarih ve 100 sayılı yetki belgesine istinaden Kastamonu Bölge Müdürü İrem OKUR işbu ipotek ve iştira hakkını aynen kabul ettiğini adı geçen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü adına ipotek tesisi ile iştira hakkı şerhinin tapu siciline tescil ve şerh verilmesini hep birlikte ifade ve beyan ettiler.
3) Bayilik Verilmesi İçin Tesis Edilen Teminat İpoteği
BİR TARAFTAN : Naci GENÇ : Tahsin oğlu (Vergi No:..)
DİĞER TARAFTAN : Aygaz A.Ş. yi temsilen yetkili Osman oğlu Mustafa
  KAYA
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün nitelikleri bu resmi senedin arka sayfasındaki özel sütunlarında yazılı bulunan Erzurum-Merkez Şenyurt Köyü köyiçi mevkiinde kain, 150 m2'lik hane vasfındaki taşınmazın tamamı tapunun cilt:273: Sayfa:8, Sıra no:1, Tarihi:02.08.1977 de Tahsin oğlu Naci Genç adına kayıtlı iken; bu kez, malik bizzat müracaatla Necdet Genç firmasının Aygaz Mahallebaşı bölgesi bayiliğini deruhte etmekte olduğu bu nedenle Aygaz A.Ş. den mubayaa ettiği ve edeceği emtianın alış verişinden her türlü bayilik ve taahhütlerinden mütevellit doğmuş ve doğabilecek borcunun teminatını teşkil etmek üzere Necdet Genç firması ile aralarında herhangi bir ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olmak üzere bila faiz ve fekki Aygaz A.Ş. tarafından bildirilinceye kadar süreli olmak kaydıyla işbu taşınmazının tamamını 1.000.000.000 (Bir milyar) TL. bedelle 1. Derece ve 1. Sırada Aygaz A.Ş. lehine ipotek tesis ve tescil edilmesini istediğini beyandan sonra, Aygaz tarafından İstanbul Adliye 2.Ticaret Sicili Memurluğunun 15.04.1995 tarih ve 4909 sayılı ve Beyoğlu 29.Noterliğinden 17.04.1995 tarih ve 07453 sayı ile tasdikli faaliyet yetki belgesinde yetkili kılınan Yılmaz Cömert ile Feyyaz Tunç, Aygaz A.Ş. yi temsilen Beyoğlu 29. Noterliğinden vermiş oldukları 03.01.1995 tarih ve 00271 notu vekaletname ile Osman oğlu Mustafa Kaya’yı vekil tayin ettiklerinden vekil vekaletnamedeki yetkiye istinaden müvekkillerine vekaleten, işbu taşınmazın tamamını yukarıda yazılı şartlar doğrultusunda Necdet Genç firmasının Aygaz A.Ş. den mubayaa ettiği ve edeceği borçların teminatının teşkil etmek üzere bila faizle ve fekki alacaklı şirket tarafından bildirilinceye kadar süreli olmak üzere 1.000.000.000 TL. bedelle Aygaz A.Ş. lehine 1.derece 1.sırada ipotek tesis ve tescil edilmesini talep ettiler.
AÇIKLAMA: Üretici firmalar il ve ilçelerde bayilikler verirken müstakbel bayilerine pazarlanmak üzere verecekleri ürünleri karşılığında (televizyon, buzdolabı, araba, petrol ürünleri gibi) bayilerden bir teminat istemektedirler. Meblağın yüksek oluşu nedeniyle bu teminat çoğu kez ipotek şeklinde tesis edilmekte ve bayilik sürdüğü sürece teminat olarak tapu kütüğünden terkin edilmemekte hatta zaman zaman meblağ ilavesi suretiyle teminat miktarı güncellenmektedir.
Yukarıdaki örnek henüz kadastro görmemiş yerde zabıt defteri üzerinde yapılan ipotek işlemidir.
4) İpotek
BİR TARAFTAN : Abdil ER : Ali bey oğlu (Vergi No:..)
DİĞER TARAFTAN : Zeki ŞAHİN : Musa oğlu
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
 Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Kastamonu ili Kurtuluş Mahallesi 150 ada 42 parsel sayılı 280 m2 miktarındaki arsa üzerine dosyasında saklı inşaat projesi uyarınca inşa edilecek olan kargır apartmanın (1) bağımsız bölüm nolu meskenin kat irtifakına ayrılan 10/280 arsa payı Abdil ER adına kayıtlı olup; bu kez, Musa oğlu Zeki ŞAHİN’den almış olduğu 15.000.000 TL. (onbeşmilyon) bedel karşılığında birinci derecede bila faiz ve bir yıl süreyle Zeki ŞAHİN lehine ipotek ettiğini ve alacaklı Zeki ŞAHİN de iş bu ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini ve tescilini istediklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 
5) İpotekte Derece Değişikliği
     (Serbest Dereceden İstifadeli)
BİR TARAFTAN.....: .....
DİĞER TARAFTAN:....
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, İzmir ili Bornova ilçesi Karabağ Mahallesinde bulunan Ada 101, Parsel 12 numarasını teşkil eden 250 m2 miktarındaki Bahçeli ev Mustafa kızı Ebru Nebioğlu adına kayıtlı olup, Ali oğlu Cevat İpek lehine 10.000.000.000. (Onmilyar) TL.’ya karşılık birinci derecede faizsiz bir yıl süreli olarak 10/3/1998 tarih ve 1200 yevmiye numarası ile ipotekli bulunmaktadır. bu kez, Ebru Nebioğlu, Cevat İpek lehine tesis edilmiş birinci derecedeki ipoteğin aynı şartlarla ikinci dereceye düşürülmesini ve birinci derecenin Emlak Bankasından alacağı 20.000.000.000. (Yirmimilyar) TL. kredi için mahfuz bulundurulmasını ve ikinci dereceye düşürülen ipotek için serbest dereceden istifade hakkı tanınmasını ve tescilini istediğini; Cevat İpek de lehine olan ipoteğin aynı şartlarla ikinci dereceye düşürülmesini ve serbest dereceden istifade hakkı tanınmasını kabul ettiğini ve tescilini istediklerini birlikte talep ve beyan ettiler....
AÇIKLAMA: Tesis edilmiş ipoteklerde mevcut ipotek derecelerinin sonradan değiştirilmesi; indirilmesi veya yükseltilmesi mümkündür. Birinci derecede bulunan ipotek üçüncü dereceye indirilebilir. Üçüncü derecede bulunan ipotek birinci dereceye yükseltilebilir. Derece ipoteğin asli unsur¬larından olduğundan derece değişikliğinde resmi senet düzenlenmesi gerekir.
Derece yükselmelerinde yükselen ipoteğin ilerleyeceği yerde boş bulunan alacak miktarını aşmaması gerekir. Aşması halinde aşan miktar için (yükselerek önüne geçtiği ipoteklerin) muvafakatını aramak gerekir. Derece yükseltilmesi genelde serbest dereceden yararlanma hakkı bulunmayan ipoteğin önündeki ipotek terkin edilerek boşalınca oraya ilerlemesi için uygulanmaktadır.
Derece indirilmesi için muvafakata gerek yoktur.
Derece değişikliğinde değişen derece kırmızı mürekkeple çizilerek hemen üstüne yeni derecesi mavi mürekkeple yazılır. Ayrıca bu değişiklik ilave şeklinde ipoteğin düşünceler sütununda gösterilir.
Örnek: 3-C İlave; İpoteğin derecesi 1. dereceye yükseltilmiştir. Tarih-Yev.
Derecenin indirilmesi veya yükseltilmesinde ipotek alacağı miktarı üzerinden, Binde 1.8 harç ve binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir.
6) İpotek ve İştira Hakkı
BİR TARAFTAN.....: .....
DİĞER TARAFTAN:....
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Kocaeli ili Yarımca Köyü Harmantarla Mevkiinde bulunan Ada 101, Parsel 10 numaralı 600 m2 miktarındaki beş katlı 15 daireli kargir apartmanın kat mülkiyeti kütük sayfa 150 de kayıtlı ikinci kat 1/15 arsa paylı (4) numaralı meskeni Ahmet Onur oğlu Buğra Fidan adına kayıtlı iken; bu kez, malik iş bu taşınmaz malını S.S.Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından mesken kredisi olarak verilen 615.120.000. Altıyüzonbeşmilyonyüzyirmibin) TL.lık borcunun %25 fazlası olan 768.900.000. (Yediyüzaltmışsekizmilyondokuz yüzbin) TL.ya karşılık birinci derece ve birinci sırada % 4 faizli olarak 20 yıl müddetle Kocaeli Birinci Noterliğince tanzimli 20/5/1999 tarih ve 8700 numaralı borçlanma sözleşmesinde yazılı şartlar dahilinde S.S.Kurumu Genel Müdürlüğüne ipotek ettiğini ve ayrıca sigortalı işçilere verilen mesken kredisi ve bunlarla ilgili işler hakkındaki talimatname hükümleri dairesinde bu taşınmaz mal muvazaa yolu ile de olsa başkasına satıldığı, devir ve temlik edildiği, borçlanma sözleşmesinde yazılı olduğu şekilde taksitlerin zamanında ödenmemesi ve sözleşmede yazılı hükümlere uyulmaması halinde MK.736. maddesi gereğince 10 yıl müddet ile 615.120.000. (Altıyüzonbeşmilyonyüz yirmibin) TL. bedel karşılığında S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmasını içeren kurum lehine İştira (alım) Hakkı tanıdığını ve tescilini istediğini; S.S. Kurumu Genel Müdürlüğü adına dosyasında mevcut yetki belgesine istinaden İzmit Bölgesi Müdür Yardımcısı Banu Gençer’e iş bu ipotek ve iştira hakkını aynı bedel ve şartlarla kabul ettiğini birlikte talep ve beyan ettiler....

7) Karı - Koca Adına Kayıtlı Taşınmaz Malın Tamamının
 Koca Lehine İpotek Edilmesi
BİR TARAFTAN.....: .....
DİĞER TARAFTAN:....
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Gölcük ilçesi Yenimahallede bulunan Ada 102, Parsel 1 numarasını teşkil eden 416 m2 miktarındaki arsa yarı yarıya Leman Doğan ile Halil İbrahim Doğan adına kayıtlı iken; bu kez, Ordu Yardımlaşma Kurumunca Halil İbrahim Doğan’a verilecek mesken yardım kredisinin teminatını teşkil etmek üzere Leman Doğan hissesi ile birlikte ipotek edilmesi için; Halil İbrahim Doğan kendi adına asaleten ve eşi Leman Doğan adına Gölcük Noterliğinden tanzim edilen 17/2/1998 tarih ve 2903 sayılı vekaletname ile vekaleten iş bu taşınmaz malın tamamını 10.000.000.000. (Onmilyar) TL.’ya karşılık birinci derecede ve sırada 5 yıl müddetle ve %6 faize tabi olmak üzere Kurumun 22/5/1998 tarih ve 819 sayılı mektubuna bağlı ek kredi sözleşmesindeki yazılı şartlar dairesinde ipotek ettiğini ve tescilini istediğini; Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü adına Arif Hikmet Çelik’de iş bu ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini birlikte talep ve beyan ettiler....
AÇIKLAMA: Karının taşınmazlarının kocası yararına rehnedilmesini hakim iznine tabi tutan Eski Medeni Kanununun 169. Maddesi, Yeni Medeni Kanunda yer almamıştır. Bu itibarla, karının taşınmazının kocası yararına ipotek edilmesi artık hakimin iznine tabi değildir. Bu tür işlemler serbestçe yapılabilir.
8) İpotekli Taşınmaz Malın
İpotek Borcunu Alıcıya Devretmek Suretiyle Satışı
BİR TARAFTAN.....: .....
DİĞER TARAFTAN:....
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Bolu Dörtdivan İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan Ada 101, Parsel 4 numarasını teşkil eden 140 m2 miktarındaki arsa Cenap oğlu Koral Koşar adına kayıtlı olup, Türkiye Halk Bankası lehine 4.000.000.000. (Dörtmilyar) TL.ya karşılık birinci derecede %5 faizli olarak iki yıl müddetle 10/1/1998 tarih ve 120 yevmiye numarası ile ipotekli bulunmaktadır. bu kez, koral Koşar iş bu arsanın tamamını 4.000.000.000. (Dörtmilyar) TL. bedelle Salih kızı Asya Kafadar’a sattığını ve bedelini Türkiye Halk Bankası lehine olan 4.000.000.000. (Dörtmilyar) TL.lık ipotek borcuna mahsuben bu ipoteğin bütün hukuk ve vecaibi (vecibeleriyle) ile birlikte alıcısı Asya Kafadar’a devrettiğini ve tescilini istediğini; alıcısı Asya Kafadar’da bu arsanın satışını aynı bedelle kabul edip satış bedeline karşılık Türkiye Halk Bankası lehine olan  4.000.000.000. (Dört¬milyar) TL.lık ipotek borcunu bütün hukuk ve vecaibi ile birlikte devir almak suretiyle kabul ettiğini ve tescilini istediğini ....
9) Başkasının Lehine İpotek Tesisi
BİR TARAFTAN.....: .....
DİĞER TARAFTAN:....
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, İskenderun Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesinde bulunan ve Ada 151, Parsel 96 numarasını teşkil eden 437.58 m2 miktarındaki arsa üzerinde inşa edilecek bir zemin, bir teras ve dört normal katlı 13 dükkan ve 19 daireli kargir apartmanın kat irtifaklı ikinci kat 20 numaralı meskene tahsis edilen 36/880 arsa paylı Küçükağa oğlu Hüseyin Fikri Özbay adına kayıtlı iken; bu kez, Davut Gani Barış’a Türkiye Emlak Bankasınca verilecek 5.000.000.000. (Beşyüzmilyon) TL. kredi için banka ile Davut Gani Barış arasında akdedilen evrak arasında mevcut 17.02.1992 tarihli kredi taahhütnamesinde doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak iş bu ikinci kat 20 numaralı meskene tahsis edilen ve kat irtifaklı 36/880 arsa payını Davut Gani Barış lehine birinci derecede ve sırada % 11.5 faizli olarak banka ile aralarında akdetmiş oldukları evrak arasında mevcut 17.2.1992 tarihli kredi taahhütnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve terkini bankanın yazılı bildirisine kadar devam etmesi şartı ile Türkiye Emlak Bankasına İpotek ettiğini ve tescilini istediğini; Türkiye Emlak Bankasına izafeten İskenderun Şubesi Şefi İbrahim Seyhun’da iş bu ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini ve iş bu kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi sırasında da ipoteğin aynı bağımsız bölümün kat mülkiyeti kütük sayfasına re’sen nakline muvafakat ettiklerine birlikte talep ve beyan ettiler....
AÇIKLAMA : İpotek edilecek taşınmaz malın kredi borçlusuna ait olması şart değildir. Bir başkasının alacağı kredi için malik kendi taşınmazını ipotek edebilir. Bu halde kredi borçlusu yanında malikinde ipotek resmi senedini imzalaması gerekir.
10) Mevcut İpotek Borcuna İlave Yapılması
BİR TARAFTAN.....: .....
DİĞER TARAFTAN:....
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Değirmendere Yüzbaşılar Mevkiinde bulunan ve pafta 54, parsel 1622 numarasını teşkil eden 601.47 m2 miktarındaki bahçe, Sınırlı Sorumlu Özahikent Yapı Kooperatifi adına kayıtlı iken; bu kez, evrak arasında mevcut Kuşadası Ticaret Odasının 1/7/1994 tarih ve 5902/1876 sayılı belgeleri ile Kuşadası Birinci Noterliğinden tasdikli 13/5/1994 tarih ve 3126 sayılı imza sirküleri gereğince Yapı Kooperatifini temsile yetkili ikinci başkan Sezgin Başdemir ile muhasip veznedar Birol Acar’da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce kalorifer, büro ve fosseptik ilavesi için verilecek 102.800.000. (Yüzikimilyonsekizyüzbin) TL. lık ek kredi için, bu kredinin %25 fazlası olan 128.538.000. (Yüzyirmisekizmilyon beşyüzotuzsekizbin) TL.nın Kuşadası Birinci Noterliğinden tasdikli 26/6/1994 tarih ve 7959 sayılı borçlanma sözleşmesinde yazılı şartlar dairesinde 600.000.000. (Altıyüzmilyon) TL.lık birinci derecedeki 8/5/1993 tarih ve 663 yevmiye numaralı ipotek borcuna ilavesi suretiyle 728.538.000. (Yediyüzyirmisekizmilyonbeşyüzotuzsekizbin) TL. ya iblağını (yükseltilmesini) ve tescilini talep ettiklerini ve alacaklı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne izafeten Kuşadası Şubesi müdürü Arif Barım’da 600.000.000. (Altıyüzmilyon) TL.lık birinci derecedeki 8/5/1993 tarih 663 yevmiye numaralı ipotek borcuna aynı şartlarla 128.538.000. (Yüzyirmisekizmilyonbeşyüzotuzsekizbin) TL.nın ilavesi suretiyle 728.538.000. (Yediyüzyirmisekizmilyonbeşyüzotuzsekizbin) TL. ya yükseldilmesini kabul ettiğini ve tescilini istediğini birlikte talep ve beyan ettiler....
AÇIKLAMA : Önceden tesis edilmiş ipotekteki borç miktarının artırılması veya azaltılması mümkündür. Azaltılması sadece alacaklının yazılı istemine istinaden yapılır ve maktu terkin harcı alınır. İlave suretiyle belirtme yapılır. Borç miktarının artırılması (ilave ipotek yapılması) halinde ise, bu durum esas sözleşmenin değişikliği mahiyetinde sayılacağından resmi senet düzenlenir. Bu resmi senede istinaden ipoteğin düşünceler sütununda ilave şeklinde belirtme yapılır.
Örnek: 1-A İlave; Borç miktarı bir milyar artırılarak on bir milyar liraya çıkarılmıştır.Tarih-Yev.
Borç miktarının artırılması halinde sadece artan borç miktarı (yukarıdaki örnekte artan bir milyar lira üzerinden) Binde 3.6 tapu harcı ve Binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir.
11) Bağımsız Bölümün İpoteği
BİR TARAFTAN :Mehmet UYSAL, Songül ÜNALDI ve Hayrinüsa DOĞAL
DİĞER TARAFTAN :Fatma CAN
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senette nitelikleri yazılı Çankaya Mahallesi, Demirtepe Sokak’ ta 101 adanın 1 numaralı parselini teşkil eden 610 m2  miktarındaki beş katlı iki dükkan ve altı daireli kargir apartmanın 60/420 arsa paylı zemin kattaki (7) bağımsız bölüm numaralı dükkanın 1/3 payı Mehmet UYSAL, 1/3 payı Songül ÜNALDI ve 1/3 payı da Hayrinüsa DOĞAL adlarına kayıtlı olup; bu kez, Fatma CAN’ dan borç olarak nakden almış oldukları 20.000.000.000. (Yirmimilyar) TL. karşılık birinci derecede, bila faiz, bir yıl müddetle, müşterek ve müteselsil borçlu olmak üzere, işbu dükkanın tamamını Fatma CAN lehine ipotek ettiklerini ve alacaklı Fatma CAN da anılan ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini ve tescilini istediklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.........       
12) Kat İrtifaklı Yerin İpoteği
BİR TARAFTAN    :
DİĞER TARAFTAN:
 aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senette nitelikleri yazılı Elvan Mahallesi Akasya Sokak’ ta 101 ada 1 numaralı parseli teşkil eden 550 m2  yüzölçümlü arsanın üzerine dosyasında saklı inşaat projesine göre inşa edilecek olan kargir apartmanın (1) numaralı meskenin kat irtifakına ayrılan 5/55 arsa payı Barışcan DEMİR adına kayıtlı olup; bu kez, Yasin Emre ABUT’den borç olarak nakden almış olduğu 30.000.000.000 (otuzmilyar) TL. sına karşılık birinci derecede, bila faiz ve iki yıl süreyle Yasin Emre ABUT lehine ipotek ettiğini, tescilini istediğini ve alacaklı Yasin Emre ABUT da anılan ipoteği aynı şartlar dairesinde kabul ettiğini ve bu gayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesi sırasında ipoteğin de aynı bağımsız bölüme ait kat mülkiyeti kütük sayfasına re’sen naklini birlikte ifade ve beyan ettiler.........................
13) Mahfuz Meblağ İpoteği
BİR TARAFTAN    : 
DİĞER TARAFTAN: 
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Gelibolu İlçesi, Kurtuluş  Mahallesi Kaldırım mevkiinde kain 17/1460 kütük 150 ada, 28 parsel sayılı 3300 m2 miktarlı bağın tamamı Yaşar YILMAZ adına kayıtlı olup; bu kez, taşınmaz malın tamamını birinci derece için 1.000.000.000 TL.(birmilyar) Türk Lirası mahfuz meblağ ayırdıktan sonra İhsan SANDIKÇI’ dan almış olduğu 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL için serbest dereceden istifade etmek koşulu ile 2. derecede 10 yıl müddetle ve yüzde elli (%50) faizle yukarıdaki şartlar dahilinde ipotek ettiğini, alacaklı İhsan SANDIKÇI da iş bu ipoteği aynen kabul ettiği ve tapu siciline tescilini istediklerini....
AÇIKLAMA : Daha sonra tesis edilmesi düşünülen ipotek için önceden bir derece saklı tutulabilir. Eski nizamnamede “mahfuz meblağ” olarak söz edilen bu konuya Yeni Tüzük “korunmuş miktar” adını vermiştir (TST. 34). Buna göre tescil şu şekilde yapılır:
A.İ. Korunmuş miktar 10.000.000.000. TL. I. Tarih – Yevmiye
Korunan meblağın miktarı mutlaka yazılmalıdır. Bu miktar üzerinden ipotek harcı ve damga vergisi tahsil edilir. Korunmuş miktar, korunan miktarı aşmamak kaydıyla sonradan kullanıldığında, yeni tesis edilecek ipotek aynı derece ile ancak yeni tarih ve yevmiye ile tesis edilir.
14) Doğmuş ve Doğacak Borç İçin Şirket İpoteği
BİR TARAFTAN :Hikmet ÖZGÜR : Ali oğlu (Hazar V.D. 395 006 5680)
DİĞER TARAFTAN :Oba Dağıtım Pazarlama A.Ş. yi temsilen bilvekale Didem BAŞDEMİR
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Rızaiye Mahallesi ada 101, parsel 16 da kayıtlı 345 m2' lik arsa üzerine kurulmuş kat irtifaklı taşınmazın; 1 nolu 1/54 arsa paylı bodrum kat depo, 2 nolu 2/54 arsa paylı bodrum kat depo, 3 nolu 1/54 arsa paylı bodrum kat depo, 4 nolu 1/54 arsa paylı bodrum kat depo, 5 nolu 1/54 arsa paylı bodrum kat depo, 6 nolu 1/54 arsa paylı zemin kat fırın, 7 nolu 1/54 arsa paylı zemin kat dükkan, 8 nolu 1/54 arsa paylı zemin kat dükkan, 9 nolu 1/54 arsa paylı zemin kat dükkan ve 10 nolu 1/54 arsa paylı zemin kattaki dükkanların ½ hissesi Hikmet ÖZGÜR adına kayıtlı iken; bu kez, Hikmet ÖZGÜR bu bağımsız bölümlerdeki ½ hisselerinin tamamını 1. Harput Caddesi No:43 Diyarbakır adresinde faaliyette bulunan şirketimizin ürettiği veya sattığı çeşitli ürünleri bu sıfatla pazarlayan Gıda Maddeleri Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketinin, Oba Dağıtım Pazarlama AŞ. İle olan ticari ilişkilerinden bugüne kadar doğmuş ve bundan sonra doğacak tüm alacakların teminatını teşkil etmek üzere Gıda Maddeleri Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketinin ipotek alacaklısından almış olduğu ve ileride alacağı mal ve hizmetlerinden doğmuş ve doğacak olan bütün borçların ve bu borçların fer’ilerinin teminatını teşkil etmek üzere Gıda Maddeleri Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketinin vermiş olduğu çeklerin ve senetlerin vadesinde ödenmemesi cari hesap alacağının çekilecek ihtar üzerine zamanında ödenmemesi halinde borcun tümünün muaccel olacağının, borcun muaccel olmasından itibaren bankalarca kısa vadeli kredilere uygulanan faiz oranında gecikme faizi ödeneceğini, ipoteğin paraya çevrilmesi talebi ve iflasın açılması halinde İstanbul Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili bulunduğunun ve ihtilafların ispatında alacaklı defter kayıtları ve belgelerinin doğruluğunun ve kesin delil teşkil ettiğinin ipotek borçlusu tarafından kabul edildiğinin ipotek borçlusunun (.....) adresine yapılan tebligatın bizzat kendisine yapılmış sayılacağının, bilindiğini ve teminatı teşkil etmek üzere 1. Derecede 35.000.000.000 (Otuzbeşmilyar)TL. bedelle ve fekki şirket tarafından bildirilinceye kadar o günkü bankalarca kısa vadeli kredilere uygulanan faiz oranında, Oba Dağıtım Pazarlama A.Ş. ne ipotek ettiğini ve alacaklı şirketi temsilen Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğunun 08.05.1998 tarih ve 1998/1998 sayılı yetki belgesi gereğince Gönül OLCAN ve Faruk OLCAN’lar yetkili kılınmış olup, bu kez; bunlarında Gaziantep 3. Noterliğinde müştereken vermiş oldukları 04.05.1998 tarih ve 09691 sayılı vekaletnameleriyle Sezgin kızı Didem Başdemir’i vekil tayin ettiklerinden bu kez; Didem Başdemir bilvekale olarak alacaklı şirketi temsilen iş bu ipoteği bu resmi senetlerde yazılı şartlar içerisinde kabullendiğini ve tapu siciline tescilini müştereken istediklerini hep birlikte ifade ve beyan ettiler. 
AÇIKLAMA : Henüz doğmamış, ileride doğması muhtemel bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. Ancak ileride doğması muhtemel bu ipoteğin tahmini (azami) miktarının ipotek miktarı sütununa yazılması gerekir.
15) Esnaf ve Sanatkar İpoteği
BİR TARAFTAN :Yılmaz BALUM (Hazar VD 152 002 9244)
DİĞER TARAFTAN :S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini temsilen Mustafa GÖĞÜŞ ile Gülen KOŞAR
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Kesirik Mahallesinde bulunan ve parsel:28 numarada kayıtlı 231 m2’lik arsa üzerinde kat irtifaklı taşınmazın 6 nolu 2/20 arsa paylı 1. Kat mesken  Fikri oğlu Yılmaz BALUM adına kayıtlı iken, malik bu meskenin tamamını Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden aldığı borç karşılığı olarak mevcut kooperatif kredileri sözleşmesi gereğince 1. Derece,  1. Sırada ve fekki alacaklı kooperatifçe bildirilinceye kadar %70 faizle 6.000.000.000 (altımilyar) TL bedelle Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ipotek ettiğini, tescilini istediğini ve alacaklı kooperatifi temsile (......) Ticaret Sicil Memurluğunun 20.05.1999 tarih ve 577 sayılı yetki belgesi gereğince Mustafa Göğüş  ve Gülen Koşar yetkili kılınmış olup; bu kez, bunlar işbu ipoteği yukarıda yazılı şartlar içerisinde müştereken kabullenip, tapu siciline tescilini istediklerini ifade ve beyan ettiler.
Tarafların takrirlerinin kooperatifte alınması için Naile Hasanova ile Ahmet Odabaş’a yetki verildi.
AÇIKLAMA : Türkiye Halk Bankası’ndan, esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif ve Birliklerine, bu teşekküllere kayıtlı üye ve ortaklara açacağı krediler tapu harçlarına tabi olup, damga vergisinden muaftır (TKGM. 14.10.1996 Tarih, 4415 sayılı Bölgelerarası Genelge).
16) Esnaf – Kefalet İpoteği
BİR TARAFTAN  :Mehmet TAŞ (Vergi No:..)
DİĞER TARAFTAN :S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini  temsilen İbrahim OĞUL ve Fikret ÇELİK
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, İzzet paşa mahallesinde kain tapunun kat mülkiyeti kütük: 2428 ada: 90 parsel: 644 numarada kayıtlı 170 m2'lik 3 katlı kargır apartmanın 6/18 arsa paylı zemin kat 1.nolu meskenin tamamı Ahmet oğlu Mehmet Taş adına kayıtlı iken; bu kez, Mehmet Taş bu meskenin tamamını 1. Derecede 1.sırada %52 faizle ve fekki alacaklı kooperatifçe bildirilinceye kadar müddetle evrak arasında mevcut Kooperatif Kredileri Sözleşmesi gereğince 700.000.000. (yediyüzmilyon) TL. karşılığı Bolu Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ ne ipotek ettiğini ve Bolu Ticaret Sicili Memurluğunun 01.10.1996 tarih ve 93 sayılı yetki belgesi gereğince adı geçen kooperatifi temsilen Başkan İbrahim Oğul ile Başkan Yardımcısı Fikret Çelik’ler yetkili kılınmış olduklarından bu kez; bunlar iş bu ipoteği yukarıda yazılı şartlar içerisinde kabullendiklerini ve tapu siciline tescilini taraflar müştereken kabullenip ifade ve beyan ettiler.
17) İpotek Alacağının Temliki
BİR TARAFTAN.....: .....
DİĞER TARAFTAN:....
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Tepecik Mahallesinde bulunan Ada 101, Parsel 8 numarasını teşkil eden 430 m2 miktarındaki Bahçeli kargir evin tamamı Cemil oğlu Ömer Ümit Gülmen adına kayıtlı iken; 10.000.000.000. (Onmilyar) TL.’ya karşılık 1/5/1998 tarih 2300 yevmiye numarası ile birinci derecede bila faiz ve bir yıl müddetle Rıza oğlu Süleyman Münevveroğlu lehine ipotekli bulunmaktadır. bu kez Süleyman Münevveroğlu lehine tesis edilmiş olan iş bu ipotek alacağını bütün hukuk ve vecaibi ile birlikte Fikret Ercan’a  temlik ettiğini ve tescilini istediğini; Fikret Ercan’da birinci derecede ipotekle temin edilmiş olan 10.000.000.000. (Onmilyar) TL:lık alacağı bütün hukuk ve vecaibi ile birlikte kabul ve temellük ettiğini ve tescilini istediklerini birlikte talep ve beyan ettiler....

 

 

 

 


 
1