ahmet dai

 

(?_ 1421)
 

14.yüzyıl şair ve bilginlerindendir. Germiyan asıllı olup, Çelebi Mehmet ve II. Murat dönemlerinde yaşamıştır. Çok verimli bir şair ve yazar olan Ahmet Dai Kütahya’da kadılık yaptı. Önce Emir Süleyman’ın sonra da Mehmet Çelebi’nin himayesine girdi.1421 yılında öldü. Bursa’da öldüğü sanılmaktadır.
Eserlerinden bazıları:
Çengnâme ve Tezkiretü’l-Evliyâ adlı kitaplarıyla ün yaptı. Türkçe ve Farsça Dîvân’ları vardır.
Ukudül Cevahir, Vasiyeti Nusirevan Tercümesi, Müteyebat , Mansurname, Esrarname’dir.

“